1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą: „GEP na 100”, zwanej dalej „Promocją”, jest Green Eco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000488275, NIP: 7712878576, REGON: 101698169, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 62.500,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Prawne uregulowania Promocji
 • Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin.
  • Udział w Promocji jest dobrowolny.
  • Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach lub sklepach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.
  • Promocja jest przeznaczona wyłączenie dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnicy”).
 • Czas trwania Promocji
 • Promocja zaczyna się w dniu 01.06.2021 r. i trwa do wyczerpania puli nagród, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. lub do odwołania przez Organizatora.
  • Organizator ma prawo skrócić lub okres trwania Promocji odwołać Promocję bez podawania przyczyny.
 • Zasady, przedmiot i miejsce Promocji
 • Promocja obowiązuje w sklepie internetowym sklep.greenecopoland.pl, w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach lub sklepach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej od Organizatora.
  • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jednorazowy i udokumentowany zakup przez Uczestnika produktów Organizatora w ilości co najmniej 100 litrów lub 100 kilogramów (zwane dalej: „Produktami Promocyjnymi”) z wyłączeniem produktów Organizatora należących do linii Kinglife i Greenplant.
  • Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który zapewni spełnienie wszystkich następujących działań:
 • w okresie obowiązywania Promocji zakupi Produkt Promocyjny w ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
 • zachowa fakturę VAT otrzymaną w związku z dokonaniem zakupu Produktu Promocyjnego,
 • zgłosi organizatorowi ww. zakup Produktu Promocyjnego, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia od dnia dokonania zakupu, poprzez przesłanie Organizatorowi skanu lub zdjęcia faktury VAT dokumentującej zakup Produktu Promocyjnego.
 • W zgłoszeniu należy dodatkowo podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. Zgłoszenia należy dokonać pocztą na adres: Green Eco Poland Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6/8, 97-300 Piotrków Trybunalski lub mailowo na adres zamowienia@gep.org.pl z tytułem „promocja GEP na 100”.
  • Dokonując zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji i akceptacji jego postanowień, jak również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów Promocji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Promocji.
 • Uczestnik ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.
  • Uczestnik może zgłosić w Promocji zakup tylko jednego Produktu Promocyjnego w określonej w Regulaminie ilości i związku z tym otrzymać w ramach Promocji tylko jedną nagrodę̨.
  • Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany w Promocji tylko jednokrotnie. W przypadku zgłoszenia tego samego dowodu zakupu przez innego Uczestnika nagroda wydawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia.
  • Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania nagrody w Promocji na podstawie zgłoszenia i skanu dowodu zakupu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu. Uczestnik jest zobowiązany na wezwanie Organizatora udostępnić oryginał dowodu zakupu Produktu Promocyjnego zgłoszonego do Promocji zgodnie z przesłanym formularzem zgłoszeniowym. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przekaże Organizatorowi odpowiedniego dokumentu zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Promocji oraz do niewydania mu nagrody.
 • Nagrody w Promocji
 • Uczestnik, który zakupi Produkty Promocyjne w ilości  określonej w Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania nagrody – pH metr.
  • Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy zgodnie z Regulaminem zakupią Produkt Promocyjny i zgłoszą swój udział w Promocji zgodnie z Regulaminem.
  • Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami.
  • W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji lub zakończenia Promocji, Organizator nie będzie przyjmował nowych zgłoszeń od Uczestników.
  • Jeżeli Uczestnik nieprawidłowo dokonał zgłoszenia, jednak prawidłowo podał adres e-mail lub numer telefonu, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego w formularzu adres e- mail lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail prośby o uzupełnienie lub od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje własnością̨ Organizatora.
  • Nagrody zostaną wysłane do Uczestników na wskazane przez nich adresy.
  • Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
  • Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
  • W sytuacji zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego, na podstawie którego została wydana nagroda w Promocji (bez względu na podstawę̨ prawną takiego zwrotu), Uczestnik traci prawo do wydanej mu nagrody i zobowiązany jest zwrócić tę nagrodę Organizatorowi, a gdyby została ona już choćby częściowo zużyta, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi ekwiwalent pieniędzy tej nagrody.
 • Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gep.org.pl
  • W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Green Eco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000488275, NIP: 7712878576, REGON: 101698169, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 62.500,00 złotych.
  • Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z przeprowadzania Promocji i wydania w jej ramach nagród.
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Promocji.
  • W szczególności możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji, chyba że istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody wyrażonej na ich przetwarzanie – w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej: „RODO”.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora np. biurom rachunkowym, prawnym.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Organizator wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Organizator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.
 • Postanowienia końcowe
 • Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych, na stronie Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 • prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą̨ swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
 • prowadzą działania, które stanowią̨ prośby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji;
  • W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Promocji z naruszeniem Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać́ Uczestnika do przedstawienia dowodów udziału w Promocji oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo – z uzasadnionych przyczyn – do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników Promocji, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.sklep.greenecopoland.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich opublikowania w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
  • Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji wymaga akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie.
  • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie ma ustawa – Kodeks cywilny.
  • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.