1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą: „JABŁKOWE ŚWIETA Z GREEN ECO POLAND”, zwanej dalej „Rozdanie”, jest Green Eco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000488275, NIP: 7712878576, REGON: 101698169, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 62.500,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Prawne uregulowania Rozdania

2.1. Podstawę prawną Rozdania stanowi niniejszy Regulamin.
2.2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://sklep.greenecopoland.pl/, w zakładce ‘kontakt”.
2.3. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny.
2.4. Rozdanie jest prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/greenecopoland / (zwanej dalej “Fanpage”).
2.5. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.
2.6. Rozdanie jest przeznaczone wyłączenie dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada aktywne konto w serwisie Facebook.com, zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania. Uczestnikiem Rozdania mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: „Uczestnicy”).;

 1. Czas trwania Rozdania

3.1. Rozdanie zaczyna się w dniu 01.12.2021 r. i trwa do wyczerpania puli nagród (ilość 100szt.), jednak nie dłużej niż do dnia 14.12.2021 r. lub do odwołania przez Organizatora.
3.2. Organizator ma prawo skrócić lub okres trwania Rozdania, odwołać Rozdanie bez podawania przyczyny.

 1. Zasady, przedmiot i miejsce Rozdania

4.1. Rozdanie obowiązuje na stronie serwisu https://www.facebook.com/greenecopoland / (zwanej dalej “Fanpage”)
4.2. W Rozdaniu można wziąć udział jednorazowo.
4.3. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest wykonanie pracy świątecznej z motywem jabłka, polubienie Fanpage /greenecopoland, i umieszczenie jej w komentarzu pod postem na Fanpage dotyczącym rozdania w terminie od 01.12. do 14.12.2021r..
4.4. Rozdanie polega na nagrodzeniu 100 pierwszych Uczestników, który zapewni spełnienie wszystkich następujących działań:

 • w okresie obowiązywania Rozdania polubi Fanpage /greenecopoland,
 • umieści swoją pracę w komentarzu pod postem informującym o Rozdaniu, w terminie określonym w Regulaminie.
  4.5. Biorąc udział Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Rozdania i akceptacji jego postanowień, jak również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów Rozdania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Rozdaniu.

4.6. Uczestnik może otrzymać w ramach Rozdania tylko jedną nagrodę̨.
4.7. Jedna praca może zostać wykorzystana w Rozdaniu tylko jednokrotnie. W przypadku zgłoszenia tej samej pracy przez innego Uczestnika nagroda wydawana jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał publikacji.

 1. Nagrody w Rozdaniu

5.1. Uczestnik, który udostępni swoją pracę (100 pierwszych prac), jest uprawniony do otrzymania nagrody – głośnik bluetooth Piesek/ Świnka.
5.2. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy wezmą udział w Rozdaniu zgodnie z Regulaminem.
5.3. W przypadku wyczerpania się puli nagród w Rozdaniu lub zakończenia Rozdania, Organizator nie będzie przyjmował nowych zgłoszeń od Uczestników.
5.4. Organizator podejmie próbę kontaktu w ciągu 7 dni od zakończenia Rozdania, w celu otrzymania danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu bądź adres e-mail) niezbędnych do wysłania Nagród, za pomocą komunikatora Messenger. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie wiadomości prośby o udostepnienie danych, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje własnością̨ Organizatora.
5.5. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników na wskazane przez nich adresy.
5.6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
5.7. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Rozdaniu, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.

 1. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Rozdania można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gep.org.pl
6.2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Green Eco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000488275, NIP: 7712878576, REGON: 101698169, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 62.500,00 złotych.
7.2. Dane osobowe Uczestnika Rozdania przetwarzane są w celu przeprowadzenia Rozdania i realizacji postanowień Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Rozdania wobec jej Uczestników, wynikających z przeprowadzania Rozdania i wydania w jej ramach nagród.
7.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Promocji.
7.4. W szczególności możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
7.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Rozdania, chyba że istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7.6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody wyrażonej na ich przetwarzanie – w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej: „RODO”.
7.7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.9. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora np. biurom rachunkowym, prawnym.
7.10. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Organizator wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Organizator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Informacje na temat Rozdania udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne na kanałach internetowych Organizatora.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

 • prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą̨ swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
 • prowadzą działania, które stanowią̨ prośby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Rozdania;

8.3. W związku z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Rozdaniu z naruszeniem Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać́ Uczestnika do przedstawienia dowodów udziału w Rozdaniu oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo – z uzasadnionych przyczyn – do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników Rozdania, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.sklep.greenecopoland.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich opublikowania w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
8.5. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Rozdaniu wymaga akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie.
8.6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie ma ustawa – Kodeks cywilny.
8.7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Rozdania, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.