Regulamin promocji „Rabat 6% za zakupy od 2000 zł w sklep.greenecopoland.pl”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem Promocji „Rabat 6% za zakupy od 2000 zł w sklep.greenecopoland.pl” jest Green Eco Poland Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6/8, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712878576.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.greenecopoland.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

 • Promocja rozpoczyna się w dniu 05.08.2022 r. i trwa do 31.08.2022r.
 • W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 • Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 1000 zł.
 • Po złożeniu zamówienia, w koszyku z zamówieniem zostanie automatycznie naliczony rabat o wartości 6% i darmowa wysyłka.
 • Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 1000 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia wartości rabatu z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
 • Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: www.sklep.greenecopoland.pl.
 • Promocja łączy się z innymi promocjami.
 • Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 • Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 • Gratyfikacji otrzymanej w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§3

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@greenecopoland.pl .
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji „Rabat 6% za zakupy od 1000 zł w sklep.greenecopoland.pl” jest publicznie dostępny na stronie: www.sklep.greenecopoland.pl.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  1. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  1. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem www.sklep.greenecopoland.pl  
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2022 r. i obowiązuje do odwołania.