CO ZAWIERA HUMI BROWN GOLD?

KWASY HUMINOWE

 • Wysokocząsteczkowe związki organiczne powstające podczas rozkładu szczątek roślinnych w procesie humifikacji. Są mieszaniną wielu związków o różnych strukturach, stąd też nie posiadają jednego wzoru chemicznego. Połączenie wielu takich podjednostek tworzy próchnicę (według niektórych opracowań są to dziesiątki podjednostek).
 • Model struktury kwasu huminowego
 • Kwasy huminowe mają postać łańcuchów lub pierścieni, w których występują: reszty funkcyjne, przez które mogą wiązać np. substancje biologicznie czynne (hormony, katechiny, flawony, peptydy, polifenole, cukry, czy aminokwasy) pierwiastki i minerały niezbędne do rozwoju fauny i flory

SKŁAD

 • Azot (N) co najmniej

  0,2% m/m

  Potas (K2O) co najmniej

  0,5% m/m

  Kwasy huminowe co najmniej

  65% m/m

  Kwasy fulwowe co najmniej

  15% m/m

  Substancja organiczna

  50% s.m.

KWASY FULWOWE

W porównaniu z kwasami huminowymi, kwasy fulwowe cechują się prostszą budową oraz niższą masą cząsteczkową (większość średnio składa się z około 1 tys.). Posiadają także dużo mniej wolnych grup funkcyjnych, za to większą mobilność w roztworze glebowym, dzięki czemu zapewniają pionowy oraz poziomy transport substancji mineralnych i organicznych w profilu glebowym. Ich oddziaływanie z kwasami huminowymi i huminami wielokrotnie zwiększa powierzchnię, a tym samym możliwości oddziaływań z substancjami jonów.

HUMINY

Części nierozpuszczalne, stanowiące złoże, na którym osadzają się mniejsze frakcje. Duża porowatość frakcji humin zapewnia: gromadzenie wody (roztworu glebowego) w postaci mikrokropli, siedlisko i schronienie dla mikroorganizmów.

Stopniowe narastanie i nakładanie cząsteczek o powyższych kształtach zwiększa wielokrotnie powierzchnię oddziaływania, ale jednocześnie powoduje ograniczenie dostępu do reszt funkcyjnych. Stopniowo narastanie i nakładanie się cząsteczek Humi Brow Gold obrazuje budowa płatka śniegu.  

ZALEŻNOŚĆ JAKOŚCI GLEBY OD STOSUNKU FRAKCJI HUMINOWEJ DO FULWOWEJ: 

Rodzaj gleby

kw. huminowe/
kw. fulwowe

Model struktury kwasu huminowego

Szaroziem

1.7

Kasztanowa ciemna

1.5 - 1.7

Szara leśna

1.0

Bielica

0.8

Tundrowa

0.3

 • Model struktury kwasu huminowego
 • Większy udział frakcji huminowej to więcej gromadzonej wody i substancji mineralnych oraz dłuższy czas utrzymywania jonów.

  TWORZY KONSTRUKCJĘ PIĘTROWĄ

  Taka konstrukcja oraz właściwości chemiczne wchodzacych w jej skład związków zapewniają:

  • · transport wody w rejony ryzosfery
  • · ochronę przed przenawożeniem wód, zmniejszenie ilości nawożenia mineralnego
  • · wzrost pH z ok 6 do 7,1 (przy 3-krotnym stosowaniu przez kolejne 2 lata)
  • · napowietrzenie gleby
  • · wiązanie jonów Na i Cl
  • · wzrost aktywności mikrobiologicznej gleby